آرشیو اخبار

برگزاری جلسه هم اندیشی و تحلیل شرکت شیشه سازی مینا

برگزاری جلسه هم اندیشی و تحلیل شرکت شیشه سازی مینا

برگزاری جلسه هم اندیشی و تحلیل شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

برگزاری جلسه هم اندیشی و تحلیل شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

« احسان آقاسی » سرپرست معاونت سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار هلدینگ مالی و سرمایه گذاری سینا شد

« احسان آقاسی » سرپرست معاونت سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار هلدینگ مالی و سرمایه گذاری سینا شد

« محسن نصیری » سرپرست معاونت مالی، برنامه ریزی و منابع انسانی هلدینگ مالی و سرمایه گذاری سینا شد

« محسن نصیری » سرپرست معاونت مالی، برنامه ریزی و منابع انسانی هلدینگ مالی و سرمایه گذاری سینا شد

بازدید مدیرعامل هلدینگ مالی و سرمایه گذاری سینا از شرکت سبدگردان سینا

بازدید مدیرعامل هلدینگ مالی و سرمایه گذاری سینا از شرکت سبدگردان سینا

بازدید مدیرعامل هلدینگ مالی و سرمایه گذاری سینا از شرکت بیمه سینا

بازدید مدیرعامل هلدینگ مالی و سرمایه گذاری سینا از شرکت بیمه سینا

بازدید مدیرعامل هلدینگ مالی و سرمایه گذاری سینا از شرکت توسعه بازاریابی و فروش برق صبا

بازدید مدیرعامل هلدینگ مالی و سرمایه گذاری سینا از شرکت توسعه بازاریابی و فروش برق صبا

بازدید مدیرعامل هلدینگ مالی و سرمایه گذاری سینا از شرکت کارگزاری بورس بهگزین

بازدید مدیرعامل هلدینگ مالی و سرمایه گذاری سینا از شرکت کارگزاری بورس بهگزین